Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Yes, I can! diensten van welke aard dan ook aan haar opdrachtgever levert.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot het leveren van een dienst komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van een aanmeldingsformulier, dan wel een schriftelijke orderbevestiging. Door ondertekening van een aanmeldingsformulier of orderbevestiging verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

BTW
De door opdrachtnemer opgegeven tarieven voor haar dienstverlening zijn, tenzij anders opgegeven, exclusief BTW. Het van toepassing zijnde BTW-tarief is in beginsel 0%, tenzij van overheidswege anders wordt bepaald.

Betaling

  1. Een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk, per e-mail of telefonisch geannuleerd te worden. Bij niet tijdig afmelden zijn wij genoodzaakt om het begeleidingstarief in rekening te brengen.
  2. Betaling voor diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan &euro5,- administratiekosten verbonden zijn.
  3. Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

Aansprakelijkheid

    1. Yes, I can! aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de leerling of anderszins door de leerling meegebrachte materialen gedurende de begeleiding of anderszins verblijf in en rondom de praktijkruimte.
    2. Yes, I can! Is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het volgen van de begeleiding.